چرا سیستم گرمایشی پکیج دیواری کارمیکند اما رادیاتورها گرمای مطلوبی ندارد؟

چرا سیستم گرمایشی پکیج دیواری کارمیکند اما رادیاتورها گرمای مطلوبی ندارد؛ کم بودن شعله ( با تنظیم شعله توسط تنکسین مجرب گرماسیستمبرطرف خواهد شد) کم بودن قدرت حرارتی پکیج نسبت به میزان بار گرمایشی ساختمان هوا در مدار گرم کننده (سیستم های مدار بسته رادیاتور ها حتما باید هوا گیری شوند) باز نبودن کامل شیرهای […]