کد های خطای پکیج بوتان

فهرست کد های خطای پکیج بوتان

پکیج بوتان در مدل های مختلف دارای کد های خطای بسیاری است که در گرما سیستم با آن ها آشنا خواهیم شد.

پکیج بوتان در سال 1372 فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال 1380 قراردادی را با شرکت ایتالیایی ریللو تنظیم کرد.

بوتان در  مدل های Alta -Calda veniza – Optima  

کد های خطا

A01

ایراد در روشن شدن مشعل

A02

دکمه حرارتی

A03

پرشر دود

A04

اختلال در دکمه کمترین فشار آب

A06

NTC  مصرفی

 

A07

گرم شدن NTC

A11

عمل کردن حسگر قبل از فرمان برد

ADJ

الکتریکی تنظیم کردن کمترین و بیشترین مدار گرمایش

چشمک زن حالت زمستان/ حالت تابستان هنگام باز شدن آب

اختلال در پرشر دود مجموعه فن (تا زمان ده دقیقه)

چشمک زن در حالت زمستان و تابستان

اختلال در دکمه کمترین فشار آب (تا زمان ده دقیقه)

فهرست کد های خطا پکیج بوتان در مدل پرلا Perla

E01

شکل نگرفتن شعله (شیر گاز و جرقه زدن و حسگر)

E02

قطع شدن خرابی و یا عمل کردن دکمه حرارتی

E03

ایراد داشتن پرشر دود، ترموستات دود و مجموعه دود

E04

وجود نداشتن فشار آب در مدار گرمایشی

E06

قطع شدن NTC آب مصرفی

E07

قطع شدن NTC گرمایشی

E11

پیش از ارسال فرمان برد به شیر گاز شعله احساس شود 

ADJ

تنظیم الکتریکی کمترین و بیشترین دما در گرمایش

فهرست کد های خطای پکیج بوتان در مدل سی وی (CV)

E1

عدم وجود شعله

قطعی گاز

E2

دکمه حرارتی مبدل فعال شده و یا ارتباط آن با برد قطع شود

E3

عدم رفع مشکل دودکش یا دکمه ایمنی فشار دود بعد از گذشتن دود دقیقه

E4

ایراد مدولاتور در شیر گاز

E5

وجود اختلال در سنسور حرارتی گرمایش

E6

وجود اختلال در سنسور حرارتی آب گرم مصرفی

E7

متصل بودن دکمه ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

E8

اختلال در حسگر دمای محیط خارج

E9

دمای آب در مدار گرمایش از 95 درجه بیشتر باشد

E13

مشکل داشتن نرم افزاری برد

E15

مشکل داشتن دودکش یا دکمه ایمنی فشار دود

E17

روشن شدن ترموستات دود

E25

یخ زدگی در مبدل اصلی

E27

وجود ایراد در دکمه ایمنی کمترین فشار سیستم

E29

اختلال در مدار برق رسانی شیر گاز

E99

خطای تشخیص ندادن دارای فن بودن یا نبودن دستگاه

فهرست کد های ارور پکیج بوتان در پکیج بوتان در مدل بنسره پرو Benessere Pro

کد های اختصاصی بنسره 30 KIS

AL21

خراب شدن سنسور بر روی مشعل (200 درجه)

AL22

قطع ارتباط مجموعه بین سیم با برد

AL30

حسگر اختلاف فشار (PAD)

AL31

در صورت اجرای این کد دستگاه خود به خود ریست شود تا شاید مشکل حل شود

AL50

روشن شدن دستگاه بدون ارسال فرمان از برد (دستگاه به صورت انفجاری روشن می شود)

کد 10

قطع شدن گاز

خراب شدن حسگر شعله

کد 11

روشن شدن به صورت انفجاری

کد 20

دکمه حرارتی

کد 21

خراب شدن یا قطع شدن سنسور روی مشعل

کد 22

سنسور دود

کد 30

بعد از یک دقیقه فن و دکمه ایمنی خراب شود

کد 31

پیش از یک دقیقه فن و دکمه ایمنی خراب شود

کد 40

فشار آب بیشتر از یک دقیقه پایین باشد

کد 41

پایین بودن فشار از یک دقیقه کمتر است

کد42

خراب شدن ترنسدویسر یا حسگر فشار آب

کد های 51 تا 59

خراب شدن برد کنترل

همه برنامه ها را به حالت پیش فرض برگردانده و دستگاه را ری استارت کنید

با دقت مجموعه سیم هارا چک کنید

اتصالات را چک کنید

در مرحله جرقه زنی دستگاه باید بررسی شود

کد 60

خرابی خراب شدن NTC  مصرفی

کد 71

خرابی NTC گرمایشی

کد 77

خراب شدن NTC  گرمایش از کف

کد J0

خراب شدن برد کنترل

کد J1

شوفاژ بعد از گذشتن یک دقیقه در حالت ریموت یا کنترل قرار بکیرد

فهرست کد های ارور پکیج بوتان در مدل نوا بنسره Nuova Benrsssere

01

گاز قطع است

02

دکمه حرارتی بر روی مبدل عمل کرده است

03

ترموستات دود عمل کرده است

04

آبی در مدار شوفاژ وجود ندارد یا فشار آب مدار شوفاژ کم است

05

اختلال ارتباطی ریموت کنترل با دستگاه

06

آب مصرفی قطع شده است NTC

07

شوفاژ قطع شده است

فهرست کد های ارور پکیج بوتان در مدل Calda Riello

رنگ قرمز چشمک زن

قطعی در  NTC ها

قرمز ثابت

عملکرد یا قطعی دکمه حرارتی و یا ترموستات دود

رنگ های قرمز و زرد

اختلال در دکمه کمترین فشار آب

 

فهرست کد های ارور پکیج بوتان جامپرها

کالدا ونزیا و اپتیما

جامپر 2

حذف کردن تایمر های مدار

جامپر 3

تبدیل سوخت شهری به مایع

جامپر 4

تثبیت آب گرم مصرفی

جامپر 1

تنظیم کمترین و بیشترین فشار گاز در مدار گرمایش

تنظیم الکتریکی شیر گاز

جامپر 2

حذف کردن تایمر های مدار گرمایشی و تنظیم کردن بیشترین فشار گاز در مدار گرمایشی ( تنظیم الکتریکی شیر گاز)

جامپر 3

تبدیل کردن سوخت از شهری به مایع

جامپر 4

تثبیت آب گرم مصرفی ( پتانسیومتر از مدار خارج شده و دما را 60 درجه تنظیم می کند)

جامپر 6

تبدیل از فلوسوِییچ به فلومتر ها با برداشتن جامپر ( در صورت اینکه جامپر برداشته شود دستگاه در حالت مصرفی کار نمی کند) استثنا در این مدل شماره گذاری جامپر ها از راست به چپ می باشد

بنسر پرو

جامپر 1

تبدیل از فلوسوییچ به فلومتر با برداشتن جامپر (در صورت برداشتن جامپر دستگاه در حالت مصرفی کار نمی کند) استثنا در این مدل شماره گذاری جامپر ها از راست به چپ می باشد

پرلا

جامپر 1

با گذاشتن جامپر می توان فلومتر را به فلوسوییچ بدل کرد

جامپر 2

تک منظوره کردن دستگاه ( فقط گرمایش)

جامپر 3

تنظیم کردن کمترین و بیشترین فشار گاز در مدار گرمایش

(تنظیم الکتریکی شیر گاز)

جامپر 4

حذف کردن تایمر های مدار گرمایش و تنظیم بیشترین فشار گاز در مدار گرمایشی (تنظیم الکتریکی شیر گاز)

جامپر 5

تثبیت آب گرم مصرفی